آهنگ افغانی اله یارجان اول یارت من بودم

 • الا یار جان اول یارت مه بودم لیما مقبول من

  الا یار جان اول یارت مه بودم لیما مقبول من

 • آهنگ افغانی استوری الا یار جان اول یارت مه بودم لیلما مقبول من

  آهنگ افغانی استوری الا یار جان اول یارت مه بودم لیلما مقبول من

 • معراج وفا الله یار جان اول یارت مه بودم

  معراج وفا الله یار جان اول یارت مه بودم

 • Seeta Qasemi Mara Mandi Degar Yare Grefti Song سیتاقاسمی آهنگ مرا ماندی دیگریاری گرفتی

  Seeta Qasemi Mara Mandi Degar Yare Grefti Song سیتاقاسمی آهنگ مرا ماندی دیگریاری گرفتی

 • Usman Sahab Lailuma Maqbool Man عثمان سحاب لیلما مقبول من داغ عشقت بر دل من

  Usman Sahab Lailuma Maqbool Man عثمان سحاب لیلما مقبول من داغ عشقت بر دل من

 • Herati Lovely Song آهنگ هراتی الله یار جان گل من

  Herati Lovely Song آهنگ هراتی الله یار جان گل من

 • الله یار جان تو کفتر باش مه باشه 2021

  الله یار جان تو کفتر باش مه باشه 2021

 • الا یار جان اول یارت مه بودم لیلما

  الا یار جان اول یارت مه بودم لیلما

 • آهنگ کامل نشه که میشی میگی جانم استی معراج وفا

  آهنگ کامل نشه که میشی میگی جانم استی معراج وفا

 • ملا وحید رفیق بی وفا هرگز نباشه غوغا برپا کرد گوش کو پشیمان نمیشی

  ملا وحید رفیق بی وفا هرگز نباشه غوغا برپا کرد گوش کو پشیمان نمیشی

 • دمبوره کامل الا یار جان تو کفتر باش مه باشه

  دمبوره کامل الا یار جان تو کفتر باش مه باشه

 • الله یارجان اول یارت مه بودم

  الله یارجان اول یارت مه بودم

 • Usman Sahab عثمان سحاب الله یار جان

  Usman Sahab عثمان سحاب الله یار جان

 • آهنگ هراتی الله یار جان گل من اا Herati Lovely Song

  آهنگ هراتی الله یار جان گل من اا Herati Lovely Song

 • آهنگ هراتی الله یار جان گل من Herat Song

  آهنگ هراتی الله یار جان گل من Herat Song

 • او دلبر جان جاهلی من داغ عشقت بر دل من چقدر دور است منزل من سارا سحرSara Sahar

  او دلبر جان جاهلی من داغ عشقت بر دل من چقدر دور است منزل من سارا سحرSara Sahar

 • آهنگ اصلی و کامل از اول بوسه ره دادی مره آموخته کدی

  آهنگ اصلی و کامل از اول بوسه ره دادی مره آموخته کدی

 • آهنگ خیلی مقبول عاشقانه آسمان آبی آبی یار جان کجای

  آهنگ خیلی مقبول عاشقانه آسمان آبی آبی یار جان کجای

 • آهنگ مقبول و عاشقانه آسمان آبی آبی یار جان کجایی Lovely Best Song M Series Productions

  آهنگ مقبول و عاشقانه آسمان آبی آبی یار جان کجایی Lovely Best Song M Series Productions

 • احمد ظاهر بیا یار جان ز غم بیمارم امشب

  احمد ظاهر بیا یار جان ز غم بیمارم امشب