آهنگ بیکلام تصنیف از غم عشق تو

 • محمد رضا شجریان آلبوم رسوای دل تصنیف غم عشق از غم عشق تو ای صنم روز و شب ناله ها می کنم

  محمد رضا شجریان آلبوم رسوای دل تصنیف غم عشق از غم عشق تو ای صنم روز و شب ناله ها می کنم

 • محمد رضا شجریان آلبوم سر عشق تصنیف عشق تو عشق تو آتش جانا زد بر دل من

  محمد رضا شجریان آلبوم سر عشق تصنیف عشق تو عشق تو آتش جانا زد بر دل من

 • تصنیف عشق تو آلبوم سر عشق دستگاه ماهور ۱۳۶۵

  تصنیف عشق تو آلبوم سر عشق دستگاه ماهور ۱۳۶۵

 • محمد رضا شجریان آلبوم کامل بی تو به سر نمی شود

  محمد رضا شجریان آلبوم کامل بی تو به سر نمی شود

 • آلبوم طریق عشق محمدرضا شجریان غم تو

  آلبوم طریق عشق محمدرضا شجریان غم تو

 • محمد رضا شجریان آلبوم رسوای دل تصنیف دل شیدا تو دوری از برم دل در برم نیست

  محمد رضا شجریان آلبوم رسوای دل تصنیف دل شیدا تو دوری از برم دل در برم نیست

 • محمد رضا شجریان آلبوم سرود مهر تصنیف ای سلسله مو ای سلسله مو دستی بر طره پر خم زن

  محمد رضا شجریان آلبوم سرود مهر تصنیف ای سلسله مو ای سلسله مو دستی بر طره پر خم زن

 • محمد رضا شجریان آلبوم کامل بهار دلکش

  محمد رضا شجریان آلبوم کامل بهار دلکش

 • محمد رضا شجریان آلبوم سرود مهر مثنوی بیات ترک در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

  محمد رضا شجریان آلبوم سرود مهر مثنوی بیات ترک در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

 • محمد رضا شجریان آلبوم سرود مهر چهارمضراب همراه آواز دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی بینم

  محمد رضا شجریان آلبوم سرود مهر چهارمضراب همراه آواز دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی بینم

 • محمد رضا شجریان آلبوم گلبانگ 1 بت چین تصنیف عشق تو عشق تو آتش جانـا زد بر دل من

  محمد رضا شجریان آلبوم گلبانگ 1 بت چین تصنیف عشق تو عشق تو آتش جانـا زد بر دل من

 • محمد رضا شجریان آلبوم طریق عشق کمانچه و آواز گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

  محمد رضا شجریان آلبوم طریق عشق کمانچه و آواز گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

 • محمد رضا شجریان آلبوم کامل در خیال

  محمد رضا شجریان آلبوم کامل در خیال

 • محمد رضا شجریان آلبوم کامل نوا مرکب خوانی

  محمد رضا شجریان آلبوم کامل نوا مرکب خوانی

 • محمد رضا شجریان آلبوم دود عود آواز آتش عشق تو در جان خوشتر است

  محمد رضا شجریان آلبوم دود عود آواز آتش عشق تو در جان خوشتر است

 • محمد رضا شجریان آلبوم کامل سر عشق

  محمد رضا شجریان آلبوم کامل سر عشق

 • محمد رضا شجریان آلبوم کامل آسمان عشق

  محمد رضا شجریان آلبوم کامل آسمان عشق

 • محمد رضا شجریان آلبوم گلبانگ 2 دولت عشق ساز و آواز سحرگه ره روی در سرزمینی

  محمد رضا شجریان آلبوم گلبانگ 2 دولت عشق ساز و آواز سحرگه ره روی در سرزمینی

 • محمد رضا شجریان آلبوم رسوای دل برگردان تصنیف دل شیدا از غم عشقت دل شیدا شکست

  محمد رضا شجریان آلبوم رسوای دل برگردان تصنیف دل شیدا از غم عشقت دل شیدا شکست

 • محمد رضا شجریان آلبوم بی تو به سر نمی شود تصنیف بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

  محمد رضا شجریان آلبوم بی تو به سر نمی شود تصنیف بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود