کاروعمل

 • ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار

  ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار

 • ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mov

  ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mov

 • ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی Mp4

  ضربی کاروعمل گل افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی Mp4

 • درآمد آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تارنیما فریدونی مرداد ۹۵ Mov

  درآمد آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تارنیما فریدونی مرداد ۹۵ Mov

 • سیخی آواز ابوعطا ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار Mp4

  سیخی آواز ابوعطا ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار Mp4

 • ابوعطا اهورا حسینی

  ابوعطا اهورا حسینی

 • ۱ کوک دو دو سل سل دو دو نیما فریدونی تار

  ۱ کوک دو دو سل سل دو دو نیما فریدونی تار

 • آموزش سه تار درس بیست و هشتم قطعه ضربی از استاد یوسف فروتن

  آموزش سه تار درس بیست و هشتم قطعه ضربی از استاد یوسف فروتن

 • رنگ چهارگاه دو علی اکبر شهنازی نیما فریدونی تار

  رنگ چهارگاه دو علی اکبر شهنازی نیما فریدونی تار

 • زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل سوم و چهارم راوی استاد بهروز رضوی

  زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل سوم و چهارم راوی استاد بهروز رضوی

 • ای عاشقان محمدرضا لطفی ابوعطا رکرن نیما فریدونی تار

  ای عاشقان محمدرضا لطفی ابوعطا رکرن نیما فریدونی تار

 • گذر عمر چهارمضراب ابوعطا هوشنگ ظریف نیما فریدونی تار

  گذر عمر چهارمضراب ابوعطا هوشنگ ظریف نیما فریدونی تار

 • ای یوسف خوشنام ما میرزا حبیب سماع حضور نیما فریدونی تار

  ای یوسف خوشنام ما میرزا حبیب سماع حضور نیما فریدونی تار

 • بداهه نوازی ابوعطا می کرن نوازنده ناشناس نیما فریدونی سه تار

  بداهه نوازی ابوعطا می کرن نوازنده ناشناس نیما فریدونی سه تار

 • چهارمضراب اصفهان فا ای عاشقان محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mp4

  چهارمضراب اصفهان فا ای عاشقان محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه تار Mp4

 • سرانجام عطا جنگوک دشتی لا نیما فریدونی تار

  سرانجام عطا جنگوک دشتی لا نیما فریدونی تار

 • حزین ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی سه تار

  حزین ماهور ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی سه تار

 • زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل پنجم و ششم راوی استاد بهروز رضوی

  زندگینامه سهراب سپهری نویسنده کامیار عابدی فصل پنجم و ششم راوی استاد بهروز رضوی

 • دوضربی دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار

  دوضربی دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار